Contoh Pidato Bahasa Jawa Sesorah tentang Menjaga Lingkungan - Rifqi Guru

Contoh Pidato Bahasa Jawa Sesorah tentang Menjaga Lingkungan

Pidato Bahasa Jawa (Sesorah) tentang Menjaga Lingkungan ini berbahasa Jawa. Bahasa Jawa Menjaga Lingkungan adalah NJAGA LINGKUNGAN. Semoga dengan contoh Pidato Berbahasa Jawa ini bisa mempermudah bagi siapa saja yang mencari atau ingin belajar berpidato dalam bahasa Jawa. Sedangkan Pidato dalam bahasa Jawa dinamakan Sesorah.

kumpulan-pidato-bahasa-jawa-sesorah-menjaga-lingkungan

Contoh Pidato Bahasa Jawa Sesorah tentang Menjaga Lingkungan


NJAGA LINGKUNGAN

Bapak/Ibu para rawuh ingkang kula hurmati,

Kados menapa ingkang sampun kita mangertosi bilih akhir-akhir menika bencana utawi bebaya kathah sanget nimpa bangsa kita milai saking banjir, tanah longsor, kobongan alas, uga wabah penyakit ingkang mbebayani lan sapanunggalanipun. Saestu kula panjenengan sami temtu kemawon sampun mangertosi, kejawi bencana menika sampun dados Kersaning Gusti Ingka Maha Kwasa ananging bebaya menika ugi sageta amargi kita sedaya kirang preduli tumrap lingkungan sekitar kita.

Bapak/Ibu ingkang bagya mulya,

Kedah kita mangertosi sesarengan bilih lingkungan kita kedah sami-sami kita jagi supados saget langgeng sahingga nggawe sinten kemawon ingkang manggen ing sekitar sami ngraosaken asri, ayem, lan tentrem. Ananging menapa kawontenan samenika sampun saged kita aturaken bilih menungsa sampun njagi lingkungan sekitar? utawi malah sewalikipun, katah tiyang ingkang ngrisak lingkungan sekitar kita kanthi tumindak ingkang mboten sae kagem tuladha kadosta mbuwang sampang ing lepen, utawi nebang tanduran ing ngalas tanpa pradulu yen tumindakanipun sedaya saget mbebayani kagem pribadinipun piyambak ugi tiyang sanes.

Masa ingkang sae samenika sumanggaa kita ginakaken kagem paring pangertosan, paring piwucalan, saha paring wejangan supados lare lan wayah kita piyambak anggadahi sikap remen lan tresna datheng lingkungan sekitar utawi kanthi bahasa Indonesia kita aturaken “cinta lingkungan”.
Cara paring pangertasan ugi wejangan tumrap putra panjenengan sami saget kita ringkes kanti 3 babagan kados mekaten:

Keresikan

Menawi mripat anak biyasa ningali lingkungan ingkang resik, piyambakipun mboten badhe rumaos nyaman ningali lingkungan ingkang reged. Sukani tuladha ing anak konjuk mbucal sampah ing panggenipun. Pambucalan sanguh dipunsapih antawis sampah wujud anorganik uga sampah wujud organik.

Ngunjuk jejibahan kaliyan anak-anak lebet ngresikaken griya. Kajawi kita sedaya mucal piyambake sedaya konjuk nresnani keresikan utawi “cinta kebersihan”, kita sedaya ugi mucalipun konjuk nggadhahi tanggel jawab kaliyan ngrumat barang-barang ingkang piyambakipun gadhahi.

Nomer kalih nggeh menia nanem tuwuhan. Tanem setunggal wit, mila kita sedaya sampun ndherek mbiantu milujengaken lingkungan gesang. Kengungkukan nanem tuwuhan sareng anak badhe dados kengungkukan ngrenakaken. Ngajak anak ningali proses tuwuhan taneman. Saking bibit ngantos dumugi sekar utawi buah. Sinambi nanem, wejang ugi ebo wigatinipun wit konjuk masa ngajeng bumi kita menika.

Ingkang terakhir nggih menika ngirit energi. Ngirit energi saged dados salah satunggal cara nresnani lingkungan gesang. Biyasakaken anak konjuk mejahi keran toya, lampu, uga pirantos-pirantos elektronik menawi mboten dibetahaken. Menawi kesah datheng panggen ingkang ngantawis celak, upadosaken mboten ngagem tumpakan montor. Mlaku utawi numpak sepeda onthel mesti langkung saras uga ngirit.

Bapak/ibu para lenggah sedaya,

Tingang perkawis ingkang sampun kula aturaken menika kewau mugi saged dados pokok ingkang kita aturaken, wejangaken, ugi wucalaken tumrap anak/ putra kita sedaya. Kanthi mekaten kita sampun njagi lingkungan gesang utawi “lingkungan hidup” kita. Menika ugi sampun termasuk mucal putra supados tresna lingkungan gesang utawi “cinta lingkungan hidup”. Pungkasing atur, kathah kalepatan saha kekirangan saestu nyuwun pangapunten.

Semoga dengan adanya contoh pidato dalam bahasa jawa (sesorah) ini, bermanfaat bagi para murid, para guru, dan bagi para pengunjung blog ini. Terimakasih. Lan maturnuwun.
Comments