Contoh Pidato Bahasa Jawa Sesorah tentang Perpisahan Sekolah - Rifqi Guru

Contoh Pidato Bahasa Jawa Sesorah tentang Perpisahan Sekolah

Pidato Bahasa Jawa (Sesorah) tentang Perpisahan Sekolah ini berbahasa Jawa. Bahasa Jawa Menjaga Lingkungan adalah PERPISAHAN SEKOLAH. Semoga dengan contoh Pidato Berbahasa Jawa ini bisa mempermudah bagi siapa saja yang mencari atau ingin belajar berpidato dalam bahasa Jawa. Sedangkan Pidato dalam bahasa Jawa dinamakan Sesorah.

kumpulan-pidato-bahasa-jawa-sesorah-tentang-perpisahan-sekolah

Contoh Pidato Bahasa Jawa Sesorah tentang Perpisahan Sekolah


PERPISAHAN SEKOLAH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Nuwun Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undhangan, Bapak/Ibu Guru saha karyawan ingkang kula hormati, adhik-adhik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan karaharjan.

Kula minangka wakil saking siswa kelas VI, ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Bapak Ibu Guru, awit saking sih katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula sekanca, saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing pawitan menika.

Kula sakanca naming saged memuji, mugi-mugi sedaya amal lan kesaenan Bapak Ibu Guru pikantuk pinwales saking Gusti Allah ingkang Maha Agung, saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji ingkang maremaken.

Mboten kesupen kula sakanca ugi nyuwun pangapunten, awit kula sakanca asring ndamel Bapak Ibu duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya.

Dhumateng Bapak/Ibu Guru lan adhik-adhik sedaya, sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah, Amin..

Wasana cekap semanten atur kula, menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih, kula nyuwun pengampunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semoga dengan adanya contoh pidato dalam bahasa jawa (sesorah) ini, bermanfaat bagi para murid, para guru, dan bagi para pengunjung blog ini. Terimakasih. Lan maturnuwun.
Comments