Contoh Pidato Bahasa Jawa Sesorah tentang Cinta Damai - Rifqi Guru

Contoh Pidato Bahasa Jawa Sesorah tentang Cinta Damai

Pidato Bahasa Jawa (Sesorah) tentang Cinta Damai ini berbahasa Jawa. Bahasa Jawa Cinta Damai adalah Tresna Tentrem. Semoga dengan contoh Pidato Berbahasa Jawa ini bisa mempermudah bagi siapa saja yang mencari atau ingin belajar berpidato dalam bahasa Jawa. Sedangkan Pidato dalam bahasa Jawa dinamakan Sesorah.

kumpulan-pidato-bahasa-jawa-sesorah

Contoh Pidato Bahasa Jawa Sesorah tentang Cinta Damai

TRESNA TENTREM (CINTA DAMAI)

Bapak ibu ingkang minulya,

Sekolah yaiku lembaga pamucalan ingkang sacara resmi ngawontenaken kengungkukan panyinaon kanthi sistematis, sengaja, uga terarah kunjuk ingkang dipuntumindakake dening pamucal profesional kaliyan program ingkang dituangaken lebet kurikulum kawiwit saking taman kanak-kanak ngantos guron inggil.

Sekolah nggadhahi peran sae lebet numindakake warisan ngelmu, warisan budaya, uga warisan ketrampilan. Lebet perananipun dados setunggal lembaga ingkang montenaken pamucalan formal, sekolah sakedahipun nanemaken aos-aos ingkang luhur dhateng pamawi wucal, salah satunggalipun yaiku aos tresna tentrem utawi wonten bahasa indonesia nipun “cinta damai”.

Akhir menika, kathah kedadosan tawuran terna murid ingkang tentu nggadahi dampak ingkang kirang sae. Kedadosanipun tawuran punika amargi kathah faktor kados ta amargi pengaruh kanca, kirangipun mirengan saking tiyang sepuh, lan sanes-sanesipun.

Sagung para rawuh ingkang bagya mulya,

Tiyang sepuh nggadhahi sabenan ingkang wigati lebet perkembangan lare uga kedah tetap nyukakaken wejangan dhateng anak. Kathahipun tawuran, kerengan antara murid siji lan sijini kala menika, nyukakaken sinyal dhateng tiyang sepuh menawi tiyang sepuh ugi nggadahi peran salebet pananeman aos tresna tentrem utawi cinta damai ing anak kawit awal. Pananeman raos tresna tentrem kawit awal kajengipun anak nggadhahi kelingan gesang tentreman kaliyan sesami.

Pananeman raos tresna tentrem ing anak saged dipunawiti kaliyan nepangaken anak cara kekancan ingkang sae kaliyan kanca uga tiyang benten. Mucalaken ing anak konjuk mboten mbedak-mbedakake kanca ingkang setunggal kaliyan ingkang benten, mucalaken anak konjuk mboten nggadhahi raos dendam majeng tiyang benten, mucalaken anak konjuk nggadhahi sportifitas lebet samukawis hal, mucalaken anak konjuk mboten iri kaliyan oran benten utawi kanca sanes.

Kaliyan basa tiyang sepuh ingkang saged dipunngerteni anak piyambake sedaya temtu kemawon badhe ndamel anak mangertosi. Asring ngemutaken anak lebet dolanan kados outbond badhe mucalaken ing anak menawi anak kedah bersikap sportif, anak kedah kompak kerjasama, sami mbiantu, uga gesang sareng lebet ketentreman.

Bapak ibu ingang sinuba ing pakurmatan,

Kaliyan pananeman raos tresna tentrem sekedik-sekedik ing anak badhe nyukakaken penyadaran ing anak kawit dini babagan wigatinipun gesang tentreman kaliyan tiyang benten. Uga nalika dewasa samangkih anak badhe ngelingi menawi mboten betah wonten kekerasan lan ugi tawuran konjuk saben ngrampungi masalah.

Lantaran pidato bahasa jawa cinta damai menika kula ngemutaken dumateng awak kula piyambak ugi para rawuh sedaya sumangga kita kedah langkung ati-ati anggenipun paring piwulangan tumrap lare-lare kita sedaya. Mekaten sekedik atur kula wonten enjing menika mugi dados pamriksa tumrap kita sedaya.

Semoga dengan adanya contoh pidato dalam bahasa jawa (sesorah) ini, bermanfaat bagi para murid, para guru, dan bagi para pengunjung blog ini. Terimakasih. Lan maturnuwun.
Comments