Soal UTS 2 Bahasa Jawa Kelas 6 SD

Para siswa perlu berlatih soal ulangan sebelum mengikuti ulangan. Apalagi ulangan tersebut merupakan penilaian di tengah semester yang sering dikenal dengan ulangan tengah semester genap. Kali ini kami berusaha untuk membantu para siswa yang ingin berlatih mengerjakan Bahasa Jawa. Untuk itu postingan dengan judul Soal UTS 2 Bahasa Jawa Kelas 6 SD ini, dihadirkan di blog Rifqi Guru. Soal  ini juga bisa menjadi referensi para guru. Dalam soal ini tersedia soal untuk dikerjakan, kunci jawaban, dan pedoman penilaiannya. Silahkan bisa disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Selamat Belajar.

Soal-UTS-2-Bahasa-Jawa-Kelas-6-SD


ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 20.../20...

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas : VI (enam)
Hari / tanggal :
Waktu : 90 menit

PITUDHUH :

silahkan disesuaikan.

Wacanen kanthi Premati!

Nonton TV
Ibu : “War, kowe lagi ngapa? Kok, Ibu ora krungu swaramu.”
Warsono : “Kulo nembe ningali TV, Bu.”
Ibu : “Apa kowe wis nggarap PR, Le?”
Warsono : “Sampun, Bu. Sampun rampung sedoyo!”
Ibu : “Acara apa sing kok senengi?”
Warsono : “Ningali berita Bu, amargi kathah seserepan ing saged kulo pendhet saking berita punika,Bu.”
Ibu : ‘Oh ngono to, ning aja terus kebablasan nganti bengi, ya.”
Warsono : “Boten, Bu. Namung satunggal jam.”
Ibu : “Ya, wis kana gak nontona.”
Warsono : “Inggih Bu, maturnuwun!”

I. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana tembung kang mathuk!

1. Miturut pacelathon ing sisih ndhuwur kang lagi nonton TV iku . . . .
2. Warsono seneng nonton berita ing TV amargo . . . .
3. Pesene Ibu marang Warsono olehe nonton TV yaiku . . . .
4. Sing tak senengi acara TV yaiku berita. Ukara pitakon kang trep yaiku . . . .
Api Abadi Mrapeni
Latu kuwi, tansah murub
Ora nggubris kiwa tengene
Nadyan digrujug tirta
Nadyan maruta padha teka
Nanging latu kuwi ora surut
Ing Mrapen dununge
Ninggal sejarah kanggo anak putu

5. Isine geguritan ing ndhuwur, nyritakake kahanane . . . .
6. Tembung latu kuwi padha karo . . . .
7. Api abadhi mrapen dununge ana desa . . . .
8. Cacahe gatra geguritan api abadi mrapen ana . . . iji.
9. Nadyan digrujug tirta, latu kuwi ora surut. Dasanamane tembung tirta yaiku . . . .
10. Tembung gambuh iku kagolong tembang . . . .
11. Cacahing wondo saben sagatra ing tembang jawa arane . . . .
12. .
Tlisen jawa ing sisih ndhuwur unine . . . .
13. Makaten ingkang saged kawulo aturaken. Wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten.
Ukara ing ndhuwur tumrap peranganing pidhato kalebu . . . .
14. Perangane pidhato kang baku kaperang dadi telu perkara yaiku . . . .
BENI : “Fendi,kowe arep menyang ngendi?”
FENDI : “Aku arep nyilih tendha, Ben!”
BENI : “. . . .

15. Ukara kang mathuk kanggo ngisi ceceg-ceceg pacelathon ing duwur yaiku . . . .

II. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener!

Nalika ngancik dewasa, R.A.Kartini dipundhut garwa Bupati Rembang. Garwane R.A.Kartini menehi panyengkuyung marang cita-citane Kartini. Mula R.A.Kartini banjur ngedekake sekolah wanita. Ing kana,kaum putrid diajari maca, nulis, njahit, ngrenda, mbatik, masak, lan ketrampilan liyane.

16. Terangna kepriye carane R.A.Kartini mujudake cita-citane tumrap crita ing ndhuwur?
Wangsulan :

17. Aranana 3 werna carane R.A.Kartini kanggo majukake kaum wanita!
Wangsulan :

R.A. Kartini
Sanajan panjenengan wanita
Nanging gelem rekasa
Sanajan dipingit wong tuwa
Atine tetep mbela
Mbela kaum wanita
Aja nganti kalah prakasa

18. Terangna isi geguritan “R.A. Kartini” miturut panemu kang bener ing ndhuwur iku!
Wangsulan :

19. Tulisna pesen sing kaemot ana ing geguritan R.A.Kartini iku!
Wangsulan :

20. Aranana 3 tembang kang kalebu tembang mocopat!
Wangsulan :

21. Terangna apa guru gatra iku?
Wangsulan :

22. Tulisna ukara pambuka tumrap peranganing pidhato!
Wangsulan :

23. Gawenen ukara nganggo tembung perpisahan!
Wangsulan :

24. "Pernganing pidhato". Ukara ing sisih kiwa tulisen nganggo tulisan jawa!
Wangsulan :

25. Gawenen ukara pacelathon kanthi bener!
Wangsulan

KUNCI JAWABAN UTS II

Mapel : Basa Jawa
Kelas : VI (enam)

I. Isian

1. Warsono
2. Akeh pengalamane saka berita.
3. Aja terus kebablasan nganti bengi.
4. Apa sing kok senengi ana acara ing TV?
5. Api Abadi Mrapen.
6. Geni
7. Mrapen
8. 7 (pitu)
9. banyu, ranu, we, her,dll.
10. mocopat
11. guru wilangan.
12. Sekar mocopat
13. panutup
14. pambuka, isi, panutup.
15. Arep kemah to?

II. Uraian

16. Ngedekake sekolah wanita
17. Maca, nulis, njahit, masak, lsp.
18. R.A. Kartini wanita gelem rekasa kanggo nbelani kaume.
19. Gelema rekasa kanggo mbelani kautaman.
20. Durma, Pucung, kinanthi, Gambuh, lsp.
21. Cacahing larik saben sapada tumrap tembang jawa.
22. Kawicaksanan Guru.
23. Kawicaksanan Guru.
24. .tulisan aksara jawa ya sesuai dengan nomor soal 24. Bapak ibu guru bisa membuatnya sendiri.
25. Kawicaksanan guru.

Pedoman Penilaian

RUM
I. B x 2 = 20
II. B x 3 = 30

Nilai Akhir : Skor perolehan x 100
                   Skor maksimal

Demikianlah Soal UTS 2 Bahasa Jawa Kelas 6 SD ini dibuat agar bisa bermanfaat bagi para siswa dan guru. Terimakasih.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar yang Anda suka